Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tolaterapia.pl prowadzony jest przez Olgę Kłodnicką prowadzącą działalność gospodarczą Olga Kłodnicka Tola- Centrum Rozwoju NIP 9182066646  REGON 386606657

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olga Kłodnicka Tola- Centrum Rozwoju NIP 9182066646  REGON 386606657
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://tolaterapia.pl/index.php/sklep/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: tolaterapia@gmail.com

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca umożliwia kupującemu zawarcie ze Sprzedawcą umowy o:- dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów, dostępnych w sklepie,- dostarczenie produktów materialnych, dostępnych w sklepie,

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” z widoku koszyka.
 3. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. Klient otrzyma na podany adres mailowy dane do przelewu
 6. Klient zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie poprzez przelew bankowy

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Produkt elektroniczny zostanie wysłany Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia w postaci linku, pozwalającego na jego pobranie.
 2. Wysyłka produktów następuje max. po 5 dniach roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktów materialnych i niematerialnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 2. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedającego o niej niezwłocznie, jednocześnie określając roszczenie związane z zaistniałą wadą.
 3. Sprzedający ustosunkuje się do wniosku reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, za pomocą jakiego reklamacja wpłynęła do sprzedającego.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.